Regulamin biegu

Każdy uczestnik zawodów Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingowego zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego lub podpis uczestnika na liście startowej potwierdzają zapoznanie się z regulaminem i jego akceptację.

UWAGA! Poniższy regulamin służy jedynie do ogólnego zapoznania się z zasadami obowiązującymi w trakcie zawodów. Nie jesteśmy organizatorem tych zawodów, a ta strona nie jest oficjalną stroną Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu, dlatego poniższy regulamin nie może być uznawany za ostateczny i wiążący. Aby otrzymać oficjalny regulamin zawodów proszę skontaktować się z organizatorem zawodów.

Organizatorzy

Organizatorem Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu jest Stowarzyszenie Rally Obedience z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Gospody 5b/110. Pomorski Puchar Dogtrekkingu organizowany jest jednak również we współpracy z innymi podmiotami.

Zawody

Zawody Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingowego organizowane są na terenie województwa pomorskiego, jednak udział w nich wziąć mogą osoby z całego kraju. Uczestnicy rywalizują w różnych kategoriach, z których na koniec sezonu wyłaniani są zwycięzcy. Punkty w poszczególnych kategoriach zdobywane są w trakcie udziału w akcjach organizowanych pod banderą Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingowego.

Terminy zawodów i zapisy

Na początku każdego roku upubliczniony zostaje kalendarz zawodów będących częścią Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów najpóźniej na dwa tygodnie przed zawodami.
Na każde zawody prowadzone są oddzielne zapisy na stronie internetowej organizatora lub w innym wskazanym przez niego miejscu. Oprócz zapisania się na zawody, uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej, która ustalana i podawana jest na początku każdej edycji. Wpłaty można dokonać w biurze organizatora lub wykonując przelew bankowy. Warunkiem wzięcia udziału w zawodach jest też podpisanie oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność, które dostępne jest w biurze organizatora.

Uczestnicy i ich obowiązki

Uczestnikiem może być każda osoba o dobrym stanie zdrowia. Osoby pełnoletnie zobowiązane są do posiadania przy sobie dowodu osobistego. Uczestnicy będący w wieku poniżej 16. roku życia muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwego współzawodnictwa oraz do utrzymywania czystości na trasie. Uczestnicy zobowiązują się do sprzątania po sobie oraz swoich zwierzętach.
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach lub przerwaniu udziału należy telefonicznie poinformować o tym organizatora. Ściśle zakazane jest korzystanie w czasie zawodów z nawigacji GPS i skutkuje ono dyskwalifikacją.

Psy

Jeden uczestnik może wziąć udział w zawodach maksymalnie z dwoma psami. Warunkowo dopuszcza się udział dwóch uczestników z jednym psem.
Do startu dopuszczane są wszystkie psy w dobrym stanie zdrowia, z wykluczeniem suk w ciąży oraz do 6. tygodnia po porodzie. Wszystkie biorące udział w zawodach psy muszą być natomiast zaszczepione na wściekliznę, a przed każdym startem sprawdzane jest zaświadczenie weterynaryjne. W przypadku gdy organizator będzie miał wątpliwości co do dobrego stanu zwierzęcia, ma on prawo wycofać jego udział w zawodach.
Psy przez cały czas trwania wydarzenia zwierzęta muszą być na smyczy. Do udziału w zawodach organizator rekomenduje zastosowanie szelek lub smyczy z amortyzacją oraz specjalnego pasa biodrowego.
Obowiązkowym wyposażeniem podczas zawodów jest otrzymana od organizatora mapa, sprawny telefon komórkowy, przynajmniej 1 litr wody dla psa, jedzenie dla psa oraz miska. Oprócz tego zaleca się zabranie również wody i jedzenia dla uczestnika.
W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez zwierzę, należy zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

Przebieg zawodów

Wszyscy zawodnicy startują z tego samego punktu. Ich zadaniem jest znalezienie i zaznaczenie swojej obecności w punktach kontrolnych oraz dotarcie do mety w jak najkrótszym czasie. Przebieg trasy oraz punkty zaznaczone są na mapach, które otrzymują wszyscy zawodnicy.
Punkt kontrolny oznaczony jest poprzez znak w kształcie prostokąta lub kwadratu i oznaczany jest dwuelementowym kodem. Aby potwierdzić odkrycie punktu kontrolnego należy dokonać wpisu na specjalnej liście, odbić załączony perforator, pobrać naklejkę czy przyłożyć chip w przeznaczonym do tego miejscu. Punkty, których odkrycie nie zostało potwierdzone ustalonym wcześniej sposobem uznawane są za niezdobyte.
Oprócz punktów kontrolnych, na trasie znajdują się również punkty mylne oraz stowarzyszone. Punkty stowarzyszone to nic innego jak punkty mające za zadanie zmylić uczestników w celu urozmaicenia i utrudnienia zabawy. Punkty mylne należą do innej trasy i znajdują się w odległości wynoszącej co najmniej 5 mm od punktu kontrolnego. Odkrycie punktu stowarzyszonego lub mylnego zamiast kontrolnego skutkuje niezaliczeniem zdobycia punktu kontrolnego.

Dystans

Uczestnicy przed rozpoczęciem biegu wybierają kategorię, w której chcą rywalizować - rodzinna, fitness lub mid. Różnią się one długością dystansu oraz przewidywanym czasem na ich pokonanie. Limity czasowe oraz dystanse dla każdej kategorii wyglądają następująco:
dla kategorii RODZINNEJ - 6 godzin, do 6 km
dla kategorii FITNESS KOBIECY - 4 godziny, do 12 km
dla kategorii FITNESS MĘSKI - 4 godziny, do 12 km
dla kategorii MID KOBIETY - 6 godzin, do 35 km
dla kategorii MID MĘŻCZYŹNI - 6 godzin, do 35 km
Po upłynięciu czasu dla danej kategorii zawodnik nie zostanie sklasyfikowany w punkcie końcowym. Jeśli uczestnik nie dotrze na metę, organizator kontaktuje się z nim telefonicznie lub SMS-owo, a po upłynięciu limitu czasowego dla najdłuższej kategorii przestaje oczekiwać na zawodnika na mecie.

Ogłoszenie zwycięzców i nagrody

Zwycięzcami zawodów wchodzących w skład Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu są osoby, które w najkrótszym czasie dotrą do mety, nie pomijając jednocześnie żadnego punktu kontrolnego. Uczestnicy docierający na metę otrzymują punkty według następującego schematu:
1 miejsce: 10pkt
2 miejsce: 9pkt
3 miejsce: 8pkt
4 miejsce: 7pkt
5 miejsce: 6pkt
6 miejsce: 5pkt
7 miejsce: 4pkt
8 miejsce: 3pkt
9 miejsce: 2pkt
10 miejsce i kolejne: 1pkt

W przypadku osób, które nie odnalazły wszystkich punktów kontrolnych, klasyfikowane są one według ilości odnalezionych punktów, a dopiero w drugiej kolejności według czasu dotarcia na metę.
Ilość wymaganych do zdobycia punktów kontrolnych, aby zostać sklasyfikowanym na mecie ustalana jest przez Organizatora przed zawodami.
W przypadku startu w większej ilości zawodów wchodzących w skład Pucharu, punkty sumują się. Jeśli uczestnik bierze udział w większej ilości kategorii, punkty w każdej kategorii naliczane są osobno.
Organizator publikuje listę zawierającą wyniki zawodów z uwzględnieniem imion i nazwisk sklasyfikowanych zawodników oraz czasu dotarcia na metę. Zawody Pomorskiego Pucharu Dogtrekkingu klasyfikowane są oddzielnie, natomiast wyniki ostateczne ustalane są automatycznie na podstawie klasyfikacji cząstkowej. Wyniki końcowe, po zakończeniu sezonu publikowane są w przeciągu dwóch tygodni od ostatnich zawodów.
Osoby, które zajmą miejsca 1-3 w kwalifikacji końcowej otrzymują nagrody i puchary. Zwycięzcy poszczególnych zawodów wchodzących w skład Pucharu nagradzani są oddzielnie po każdych zawodach.

Klasyfikacja drużynowa

Oprócz nagród indywidualnych dla każdej z kategorii, wybierana jest także najlepsza drużyna. Każdy uczestnik może przed zawodami określić jakiej drużyny jest przedstawicielem, dzięki czemu zbiera punkty nie tylko na swoje indywidualne konto, ale także dla całej drużyny. Do klasyfikacji drużynowej wliczane są wyniki ośmiu najlepszych członków drużyny.

Postanowienia końcowe

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas trwania zawodów.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy innym uczestnikom oraz osobom trzecim, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora.

Powyższy regulamin służy jedynie możliwości zapoznania się z ogólnymi zasadami panującymi w trakcie zawodów. W celu otrzymania oficjalnego regulaminu proszę skontaktować się z organizatorem zawodów.